Allianssilla kohti yhteisiä tavoitteita

Allianssimalli on vakiinnuttanut asemansa uutena toteutusmuotona toimitilahankkeissa viime vuosien aikana. Yhä useammin myös perinteisiin projektinjohtourakoihin liitetään allianssin piirteitä, kuten sopimuksellisesti erilliset kehitys- ja toteutusvaiheet, kannustinjärjestelmä hankkeen riskien ja mahdollisuuksien jakamiseksi sekä yhteiset työtilat suunnitteluratkaisujen kehittämiseksi yhdessä. Kun rakentaja tulee mukaan allianssiin varhaisessa vaiheessa, mahdollistaa se rakentajan tuotanto-, hankinta- ja kustannusosaamisen hyödyntämisen sekä osapuolten yhteisen innovoinnin jo suunnittelun alkuvaiheesta lähtien.

Allianssi on kumppanuuteen perustuva toteutusmuoto, jossa allianssin osapuolet eli tilaaja, rakentaja ja suunnittelijat vastaavat yhteisellä organisaatiolla hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta, jakavat hankkeeseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet sekä asettavat tavoitteet ja tekevät päätökset yhdessä. Riskien ja mahdollisuuksien jakaminen kannustaa palveluntuottajia kehittämään tavoitteiden mukaisia ratkaisuja, ja jopa ylittämään tavoitteet. Myös käyttäjät osallistutetaan aina tiiviisti suunnitteluun ja Allianssin päätöksentekoon tilojen toiminnallisuuden varmistamiseksi.

Kehitysvaiheessa allianssin tärkeimpiä tehtäviä on kehittää vaihtoehtoisia suunnittelu- ja toteutusratkaisuja riskien pienentämiseksi ja säästöjen tunnistamiseksi sekä päättää yhdessä toteutusvaiheen sisältö ja tavoitekustannus. Kehitysvaiheen aikana tehdään myös elinkaarikustannusten muodostumisen kannalta keskeisimmät päätökset.

Yhteiset työtilat eli BigRoom-tilat mahdollistavat parhaimmillaan osapuolten tiiviin yhteistyön ja innovoinnin ilman organisaatiorajoja sekä tehokkaan viestinnän ja ongelmien ratkaisun koko hankkeen ajan.

Rakentaja voidaan kilpailuttaa allianssiin suunnittelijoiden kanssa yhtenä ryhmittymänä heti hankkeen alussa tai myöhemmin, suunnittelun edettyä sopivaan vaiheeseen. Jotta rakentajan osaaminen on hyödynnettävissä ennen keskeisten suunnittelu- ja toteutusratkaisujen päättämistä, kannattaa rakentaja valita allianssiin viimeistään yleissuunnitteluvaiheessa ennen rakennuslupahakemuksen jättämistä.

Kun suunnittelijoilla ja rakentajalla on mahdollisuus kehittää ratkaisuja yhdessä hankkeen alkuvaiheessa, voidaan myös ratkaisujen tavoitteenmukaisuus, toteutuskelpoisuus ja kustannustehokkuus sovittaa yhteen aikaisemmin ja välttyä näin useaan kertaan suunnittelulta.

Allianssin erinomainen suoritustaso edellyttää hankkeen kaikilta osapuolilta resursseja sekä vahvaa osaamista ja sitoutumista hankkeen tavoitteisiin. Lisäksi avainhenkilöiltä edellytetään oikeaa asennetta sekä erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Hyvä keino osaamisen ja vuorovaikutustaitojen testaamiseen ovat työpajat ja ryhmätentit. Vaikka nämä tekevätkin kilpailutusprosessista helposti pitkiä, tämä on kuitenkin oikea suunta – parasta tiimiä ei voi ratkaista pelkillä referensseillä tai laatutarjouksilla.

Allianssimalli soveltuu parhaiten isoihin ja vaativiin hankkeisiin, joihin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia. Osapuolten aikaisella integroitumisella ja yhteisellä innovoinnilla kehitysvaiheen aikana on mahdollista pienentää hankkeeseen ja tavoitekustannuksen asettamiseen liittyviä riskejä.

Allianssimallin etuina perinteisiin toteutusmuotoihin nähden ovat myös riskien ja mahdollisuuksien jakaminen, yhteiset tavoitteet sekä yhteinen päätöksenteko. Näiden avulla voidaan varmistaa tavoitteiden toteutuminen sekä paras mahdollinen lopputulos hankkeelle asetettujen reunaehtojen puitteissa.

Kirjoittaja Maarit Vilander työskentelee Lemminkäisellä projektipäällikkönä.

Edellinen artikkeliLehtileikkeet
Seuraava artikkeliNREP hakee jatkoaikaa Myyrmäen hotellihankkeelleen